Rólunk

Az Istenhegyi Géndiagnosztika évtizede jelen van a magyarországi magánegészségügyi ellátásban, közismert magas szintű magzati diagnosztikai vizsgálatairól: évente több ezer kismama látogat el nőgyógyászati, családtervezési, terhesgondozási rendeléseire. 2013-ban a cég tovább bővítette szolgáltatási körét, és széles körű járóbeteg ellátást biztosít mind magánszemélyek, mind céges ügyfelek részére, akár átalánydíjas keretek között.

“Ha nem szánunk időt arra, hogy irányítsuk az életünket, az élet fog irányítani bennünket.”Julio Melara

Az egészség nemcsak az örökletes tényezőktől, a kör­­nye­­ze­­ti ártalmaktól függ, hanem az életmódtól és az egész­­ség­­ü­­gyi ellátástól is. Az életmód elsősorban az egyé­­­­­­­­­nen múlik.

A kórmegelőzés része az időszakosan végzett orvosi ki­vizs­gá­lás. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az egész­ség­meg­őr­zés­nek, a betegségek megelőzésének. Csa­lá­di­as légkörű, összehangolt ellátás keretében komplex szű­ré­sek, foglalkozás egészségügyi vizsgálatok so­rán nyomon követjük a páciensek állapotát.

A gyógyítás titka a szakértő gondoskodás.

A gyógyítás szükség esetén része a „gondoskodásnak”. Ennek alapját a klinikán működő különböző szakrendelések je­len­tik, amelyek bejelentkezéssel, lényegében várakozási idő nélkül biztosítják az orvosi ellátást.

Az Istenhegyi Géndiagnosztika Klinika az egészségmegőrzés és a gyógyítás érdekében komplex szolgáltatást nyújt az önmagukkal és családjukkal szemben igényesek számára. Az életmódját Ön alakítja, az egészségügyi ellátásról az Istenhegyi Géndiagnosztika Klinika szakemberei gondoskodnak! Ha idáig nem tette, most gon­dol­jon egészségére!

Egy helyen minél több klasszikus professzionális szakorvosi rendelés és eszközös diagnosztika, igényes, diszkrét környezetben, versenyképes áron – ez volt a célunk.

Betegeink megelégedettsége a mi szolgáltatásunk minősége.

A legfontosabb célunk, hogy betegeinknek mindig a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsuk, ügy­in­té­zé­sünk gyors és rugalmas legyen, annak érdekében is, hogy betegeink terjesszék klinikánk meg­a­la­po­zott jó hírnevét.

Munkatársunk – a maga szakterületén – kiváló szakképzettséggel, nagy gyakorlattal, országos / nem­zet­kö­zi elismertséggel ren­del­ke­ző, a nemzetközi szakirodalmat jól ismerő, emberszerető, empátiával rendelkező és betegeink körében népszerű, etikus kolléga lehet.

Az orvosok munkáját segítő szakszemélyzettől is meg­kö­ve­tel­jük, a kiváló képzettséget, a nagy gyakorlatot, a klinika ügyrendjének és az orvosok utasításainak ma­ra­dék­ta­lan pontos betartását, udvarias, emberszerető, türelmes attitűdöt és a pontos percre kész ad­mi­nisz­trá­ci­ót.

Szállítónk csak kifogástalan minőségű, a maga kategóriájában élvonalbeli termékeket kínáló és / vagy szol­gál­ta­tást nyújtó cég lehet.

Klinikánk vezetése és valamennyi dolgozója azért munkálkodik, hogy betegellátásunk színvonalát fo­lya­ma­to­san javítsuk. Az eddigi tevékenységünkkel kiérdemelt megbecsülésünk is erre kötelez bennünket.
Gondoskodunk dolgozóink folyamatos képzéséről, illetve továbbképzéséről, hogy lépést tartsanak az ál­ta­lunk végzett szolgáltatás fejlődésével, a vonatkozó törvényekkel, rendeletekkel, hatósági előírásokkal, és is­mer­jék a szakterületükhöz kapcsolódó tudomány, és a technika legújabb eredményeit.

Klinikánk vezetősége folyamatosan ellenőrzi a minőségirányítási rendszerének működését, és fokozza an­nak hatékonyságát, valamint gondoskodik a minőséggel kapcsolatos céljainak megvalósításához szük­sé­ges erőforrásokról.

Fontosnak tartjuk, hogy elősegítsük a hazai egészségügyi kultúra magasabb szintre emelését, meg­is­mer­tes­sük, és alkalmazásra ajánljuk klinikánk kutatás-fejlesztési tevékenységének legújabb eredményeit.

Tevékenységünkből adódik az a törekvés, hogy betegeinkkel olyan kapcsolatokat építsünk ki, hogy életük so­rán bármikor bizalommal forduljanak hozzánk.

A fenti célok folyamatos teljesítése érdekében klinikánk EN ISO 9001:2009 szabvány sze­rin­ti minőségirányítási rendszert vezetett be, és azt nemzetközileg elismert tanúsító cég­gel rendszeresen tanúsíttatja, és évenként felülvizsgáltatja.

Klinikánk Buda legszebb részén, az Istenhegy oldalában fekszik. Szakrendelőink a mai technikai színvonalnak meg­fe­le­lő­en fel­sze­rel­tek, orvosaink magas kva­li­tá­sú szakemberek. A klinika meg­kö­ze­lí­té­se mind tö­meg­köz­le­ke­dés­sel, mind autóval egyszerű, az autóval érkező pácienseink részére ingyenes parkolási lehetőséget biztosítunk.

A hozzánk forduló páciensek számára biz­to­sít­juk az egészség megtartásához, a betegségek meg­e­lő­zé­sé­hez, gyógyításához szükséges is­me­re­te­ket, a megértő, odafigyelő, családias lég­kört, kul­tu­rált, esztétikus, kiemelten higiénikus kör­nye­ze­tet. Nemzetközi és hazai orvosi szak­mai aján­lá­sok alapján állítottuk össze Szűrési cso­mag­ja­in­kat, melyek az adott személy örök­le­tes be­teg­sé­gek iránti hajlama, rizikófaktorai, pa­na­szai, ál­la­po­ta alapján javasolt vizsgálati sort je­len­tik. E vizs­gá­la­to­kat egyszeri megjelenés alkalmával végezzük el. Cégek, intézmények részére egyedi aján­la­to­kat ké­szí­tünk.

A járóbeteg ellátás keretében szakorvosi rendelések, teljeskörű ultrahang-, röntgen és laboratóriumi di­ag­nosz­ti­ka, terheléses EKG, 24 órás vérnyomás monitorozás (ABPM), 24 órás szívritmus monitorozás vehető igény­be.

A hagyományos értelemben vett szakrendelések kiegészítéseként fájdalom ambulancia bővíti a szol­gál­ta­tá­si kört.

Hétfőtől–csütörtökig 8.30–18.30 óráig, pénteken 8.30–16.30 óráig várjuk klinikánkon. Szakrendeléseink előzetes időpont egyez­­te­­tés után ve­he­tők igénybe.

A számláját készpénzzel vagy bankkártyával egyenlítheti ki. Amennyiben Ön a szolgáltatásunkat az egészségpénztári számlája terhére kívánja elszámolni, a számlát az egészségpénztár nevére állítjuk ki, és az Ön által készpénzben vagy bankkártyával kifizetett összeget az egészségpénztár utólag téríti meg. Céges ügyfeleinknek lehetőséget biztosítunk számlánk átutalással történő kiegyenlítésére.

 

Az Istenhegyi Géndiagnosztika Klinika épülete

Az Istenhegyi Géndiagnosztika Klinika épülete