Üzemorvos

Foglalkozás-egészségügy cégek részére

Az Istenhegyi Klinika komplex foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújt a vele szerződött vál­la­la­tok részére.

A Munkavédelemről szóló törvény alapján minden munkáltató foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást kö­te­les biztosítani valamennyi munkavállalója számára!

Vállaljuk, hogy a hatályos jogszabályokban lefektetetteknek megfelelően:

 • Munkaköri alkalmassági (előzetes-, időszakos-, soron kívüli-, záró-) vizsgálatok elvégzése, illetve az eh­hez szükséges egyéb szakorvosi vizsgálatok elvégzése (pl. szemészet).
 • A munkáltató tájékoztatása — az orvosi titoktartás vonatkozó előírások figyelembe vétele mellett — írás­ban (munkaalkalmassági vélemény), igény esetén szóban és digitális formában is.
 • Igényelt gyakorisággal riportok készítése, a munkáltató által meghatározott szempontok szerint.
 • A foglalkozási megbetegedések, expozíciós esetek jelentése, ezekről riport készítése, a ki­vizs­gá­lás­ban való részvétel a hatályos jogszabálynak megfelelően.
 • Részvétel az egyéni védőeszközök kiválasztásában, a védőeszközről történő tanácsadásban.
 • Részvétel a munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatok teljesítésében.
 • A munkakörhöz kötött hivatásos (II. típusú) jogosítványok meghosszabbítása.
 • A munkakörhöz kötött targoncavezetői jogosítványhosszabbításhoz szükséges időszakos al­kal­mas­sá­gi vizsgálatok elvégzése.
 • A munkakörhöz kötött védőoltások kiválasztása beadása.
 • Pszichoszociális kockázati tényezők felmérése, további teendőkre vonatkozó javaslat adása.
 • Bejelentési és adminisztrációs kötelezettségek, egészségügyi dokumentációk készítése a hatóságok fe­lé.
 • Igény szerint vállaljuk oltási kampányok (kötelező és szezonális védőoltások) lebonyolítását.
 • Munkahelyi egészségfejlesztési programokat, egészségnapokat, kampányszűréseket végzünk.

Közreműködünk:

 • A munkahelyi veszélyforrások feltárásában.
 • A munka-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, higiénés feladatok megoldásában.
 • A munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek biztosításában, az el­ső­se­gély­nyúj­tók szakmai felkészítésében (BLS).
 • A jogszabályokban előírt dokumentációk elkészítésében is segítséget nyújtunk. Részt veszünk a mun­ka­he­lyi kockázatok felderítésében. Magasan kvalifikált munkatársaink lefedik a munkabiztonság, kör­nye­zet­vé­de­lem, egészségügy (EHS) egészét.
 • Elvégezzük a pszichoszociális kockázatok felmérését. Munkapszichológusunk segítséget nyújt a pszi­cho­szo­ci­á­li­san érintett munkavállalók rehabilitációjában.
 • Hazánkban egyedülálló módon a velünk szerződött vállalatok nődolgozói részére gén­di­ag­nosz­ti­kai cent­ru­munk bevonásával teljes körű nőgyógyászati, biokémiai és genetikai vizs­gá­la­to­kat, valamint csa­lád­ter­ve­zé­si tanácsadást nyújtunk.

Amennyiben szeretné, szolgáltatásunkat elvisszük munkahelyére.